s1 s2 s3 s4 s5

Naša firma

Spoločnosť BAXOR, s.r.o. sa prezentuje ako partner svojich zákazníkov v hľadaní technologických a servisných riešení pri procesoch, ktoré využívajú technické plyny. Našim klientom prinášame kompletný balíček jedinečností a výhod: vyššiu produktivitu / dostupnosť / kvalitu produktov / odborné poradenstvo / nižšie náklady. Sme partnerom významných spoločnosti zaoberajúcich sa výrobou, plnením a distribúciou technických plynov v priestore európskej unie.

Priemyselné plyny sú skupinou plynov, ktoré sú špeciálne vyrobené pre použitie v celej rade priemyselných odvetví, ktoré zahŕňajú ropu a zemný plyn, petrochemický priemysel, chemikálie, energiu, ťažbu, výrobu ocele, kovov, ochranu životného prostredia, medicínu, farmáciu, biotechnológiu, potravinárstvo, vodné hospodárstvo, hnojivá, jadrovú energiu, elektroniku a letectvo. Najviac žiadané plyny na trhu sú dusík, kyslík, oxid uhličitý, argón, vodík, hélium a acetylén.

Produkty a služby

Kapacita vo výrobe a použití plynov je jedným zo základných faktorov súčasného technického pokroku. Priemyselné plyny nás sprevádzajú v našom dennodennom živote, používajú sa takmer vo všetkých priemyselných procesoch. Značná časť predmetov a služieb každodennej potreby bola vyrobená za použitia priemyselných plynov. Priemyselné plyny, získané z atmosféry fyzikálnymi postupmi alebo spätne získané z výrobných cyklov s podstatnou optimalizáciou zdrojov, sú dodávané, podľa druhu použitia a požadovaného množstva, v plynnej forme (tlakové fľaše, plynovody) alebo v kvapalnej forme (kryogénne kvapaliny v izolovaných nádržiach) pri rôznych stupňoch čistoty.

Do skupiny technické plyny sú bežne zaraďované tie plyny alebo plynné zmesi, ktoré sú dodávané do priemyslu pre rôzne technologické aplikácie, od tých tradičných – používaných od začiatku 20.storočia (zváranie a rezanie) – až po inovované pre potravinárstvo, metalurgiu a chémiu. Do tejto skupiny teda patria plyny, ktoré sú súčasťou atmosférického vzduchu (kyslík, dusík a argón), s ktorými sú miešané pre príbuznosť použitia ďalšie produkty, ako je vodík, kysličník uhličitý a hélium. Z nevzdušných technických plynov je nutné vyzdvihnúť hojne používaný acetylén a čpavok. Medzi technickými plynmi zaujímajú dnes prvoradú dôležitosť plyny a zmesi pre zváranie
a laserové technológie.

OXID UHLIČITÝ (CO2) | UN 1003

 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných a chladných priestoroch
 • pri väčšej koncentrácii dusivý

ARGÓN (Ar) | UN 1006

 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných priestoroch
 • pri zahriatí môže vybuchnúť

ZMES (Ar/CO2) | UN 1956

 • Argón 82% : Oxid uhličitý 18%
 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných a chladných priestoroch
 • pri väčšej koncentrácii dusivý
 • pri zahriatí môže vybuchnúť

KYSLÍK (O2) | UN 1072

 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných priestoroch
 • môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru

DUSÍK (N2) | UN 1066

 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných priestoroch
 • pri väčšej koncentrácii dusivý

ACETYLÉN (C2H2) | UN 1001

 • rozpustený plyn
 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných priestoroch
 • výbušný pri aj bez kontaktu so vzduchom

HÉLIUM (He) | UN 1046

 • obsahuje plyn pod tlakom
 • fľaše skladovať na vetraných priestoroch
 • pri väčšej koncentrácii dusivý

PIVOPLYN (N2/CO2)

 • N2 80% : CO2 20%
 • fľaše skladovať na vetraných a chladných priestoroch
 • pri väčšej koncentrácii dusivý
 • plyn nevdychovať

PROPÁN BUTÁN | 1965

 • mimoriadne horľavý
 • skladovať na dobre vetranom mieste
 • uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia
 • zákaz fajčiť

VZDUCH | UN 1002

 • obsahuje plyn pod tlakom

Fakty a dokumenty

OXID UHLIČITÝ (CO2) / UN 1003 / Bezfarebný nehorľavý plyn bez zápachu. Používa sa v potravinárskom a nápojovom priemysle, v priemysle čistenia odpadových vôd, v kovovýrobe, pri pestovaní a šľachtení, v priemysle papiera a celulózy, ako zdroj energie, v kryogennom čistení, pri hasení požiarov.

Vyrába sa reformovaním vodnej pary, čo je proces založený na reakcii medzi metánom a vodnou parou. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad dýchania a kvasenia a ako produkt horenia zlúčenín uhlíka vo vzduchu. Pri normálnom tlaku v neviazanej forme sa vyskytuje vo forme plynu, pri normálnom tlaku nestabilná pevná forma sa nazýva suchý ľad.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ARGÓN (Ar) / UN 1006 / Bezfarebný nehorľavý plyn bez zápachu. Argón je vzácnym indiferentným plynom, ktorý tvorí 0,93 % zemskej atmosféry. Používa sa vo výrobe hliníka, v oceliarskom priemysle, v kovovýrobe, vo výrobe polovodičov,vo výrobe osvetlenia.

Argón, ako vedľajší produkt výroby kyslíka a dusíka, sa komerčne vyrába technológiou separácie vzduchu. Dodáva sa v oceľových fľašiach na zváranie v inertnej atmosfére a na plnenie žiaroviek, „argónok“, v ktorých zmes dusíka s 15 % argónu zamedzuje rozprašovanie kovového vlákna, čím sa predlžuje život žiaroviek až na päťnásobok.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ZMES (Ar/CO2) / UN 1956 / Zmesi Argónu s oxidom uhličitým sú univerzálne zmesi pre zváranie uhlíkovej nízko legovanej aj nerezovej ocele. Zvýšenie obsahu oxidu uhličitého súčasne zvyšuje penetráciu zvaru.

Zmesi možno využiť pre širokú škálu hrúbky materiálu pri využití rôznych spôsobov transferu kovu. Sú určené pre všetky druhy konštrukčných ocelí, poľnohospodárske náradie a stroje. Nižšie hladiny oxidu uhličitého môžu byť použité na impulzné oblúkové zváranie alebo nástreky, zatiaľ čo vyššie úrovne nad 20% sú vhodné pre krátke oblúkové zváranie a ochranné krytie niektorých trubičkových drôtov.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KYSLÍK (O2) / UN 1072 / Bezfarebný plyn bez zápachu, zle rozpustný vo vode tvorí 21% zemskej atmosféry. Hoci kyslík sám o sebe nie je horľavý, podporuje horenie a nachádza tak uplatnenie v mnohých priemyselných aplikáciách – v potravinárskom a nápojovom priemysle, vo výrobe ocele, vo výrobe kovov a kovovýrobe, v chemickom priemysle, v priemysle papiera a celulózy, vo výrobe skla, v ropnom priemysle, v úprave vody a v čistiarniach odpadových vôd, v zdravotníctve, vo výrobe elektriny.

Kyslík sa prakticky vyrába destiláciou skvapalneného vzduchu. Uchováva v kvapalnom stave vo špeciálnych Dewarových nádobách alebo v plynnom stave v oceľových tlakových fľašiach a je nevyhnutné, aby sa nedostal do priameho kontaktu s organickými látkami.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

DUSÍK (N2) / UN 1066 / Bezfarebný nehorľavý plyn bez zápachu, netoxický a inertný plyn, ktorý iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami. Dusík je dvojatomový plyn, ktorý predstavuje 78% zemskej atmosféry. Plynný dusík sa využíva ako inertná atmosféra na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, pri výrobe integrovaných obvodov, nehrdzavejúcej ocele alebo v potravinárstve ako ochranná atmosféra proti oxidácii. Uplatnenie nachádza aj v ropnom priemysle, v kovovýrobe, vo výrobe skla, v zdravotníctve a stavebníctve.

Dusík sa vyrába frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu a je to skôr prebytok pri výrobe viac žiadaného kyslíka.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ACETYLÉN (C2H2) / UN 1001 / Bezfarebný éterický plyn sladkastej chuti, ktorý so vzduchom vytvára vysoko výbušnú zmes. Používa sa ako technický plyn pri rôznych chemických procesoch a ako palivo do plynových zváračiek a karbidových lámp.

Výroba acetylénu je založená na exotermickej reakcii vody s karbidom vápnika, ktorá prebieha vo vlhkých generátoroch. Acetylén je síce netoxický, ale pri vyššej koncentrácii ma po vdýchnutí dusivé a mierne narkotické účinky. Pri privedení do kvapalného alebo tuhého skupenstva samovoľne exploduje.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

HÉLIUM (He ) / UN 1046 / Bezfarebný nehorľavý plyn bez zápachu, netoxický a inertný plyn s vysokou tepelnou vodivosťou, len slabo rozpustný vo vode. Hélium sa na Zemi vyskytuje iba veľmi vzácne. V zemskej atmosfére sa vyskytuje iba vo vyšších vrstvách. Kvôli nízkej koncentrácii je komerčné získavanie zo vzduchu neuskutočniteľné.

Používa sa v kovovýrobe a elektronickom priemysle. Vzhľadom na svoju extrémne nízku hustotu a inertné správanie sa hélium používa na plnenie balónov a vzducholodí ako náhrada horľavého vodíka. Zmesou hélia, kyslíka a dusíka sa plnia tlakové fľaše určené na potápanie do veľkých hĺbok.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

PIVOPLYN (N2/CO2) / Zmes plynov oxidu uhličitého a dusíka v osvedčenom pomere: N2 82% : CO2 20%. Donedávna sa sudové pivo stáčalo len za použitia vzduchu, v súčasnosti prevláda používanie oxidu uhličitého. Pre mnohé nedostatky tohto spôsobu sa však prechádza na používanie zmesi oxidu uhličitého s dusíkom.

Pivoplyn vytvára ochrannú atmosféru pri čapovaní piva. Výrazne sa zlepšuje chuťové vlastnosti piva a zachováva sa jeho kvalita.
Zmes pomáha predĺžiť čas potrebný na vyčapovanie suda.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

PROPÁN BUTÁN / 1965 / Bezfarebná skvapalnená zmes propánu a butánu špecifického zápachu. Tento ušľachtilý plyn je mobilnou energiou pre rôzne použitie. Dokáže nahradiť iné energie, zabezpečí čisté vykurovanie, varenie alebo svietenie. Používa sa ako palivo, samostatne alebo ako významná časť skvapalneného ropného plynu (LPG).

Ako uhľovodíkový plyn sa získava pri spracovaní ropy a zemného plynu. Používa ako ekologicky nezávadná náhrada freónových plynov v aerosoloch. Svoje opodstatnenie má aj pri spracovaní kovov, či v potravinárskom priemysle.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

VZDUCH / UN 1002 Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme. Stlačený vzduch v tlakových nádobách sa používa ako dýchací plyn. Čistý vzduch je rovnorodá zmes.

Zmiešavaním vzduchu s kyslíkom alebo inertnými plynmi sa pripravuje väčšina umelých dýchacích plynov. Tie musia obsahovať dostatočné množstvo kyslíka na podporu životných funkcií, udržiavanie vedomia a činnosti organizmu, nesmú obsahovať škodlivé zložky (najčastejšími neželanými prímesami dýchacích plynov sú oxid uhoľnatý a oxid uhličitý) a nesmú nadobúdať škodlivé vlastnosti.

⇓ KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Kontaktujte nás

Správa bola úspešne odoslaná!